Cấu hình server bootrom từ 70 – 100 máy con

Cấu hình server bootrom từ 70 – 100 máy con chuẩn, các phòng nét có số lượng máy từ 70 – 100 máy lấy cấu hình server bootrom này đảm bảo kinh tế và chất lượng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*